Szolgáltatás

 

A több mint 120 éves Egyesület a közgyűlés által elfogadott „Alapszabály” előírásainak megfelelően működik. Operatív irányító, illetve ellenőrző testülete a közgyűlés által választott Küldöttgyűlés, illetve Felügyelő Bizottság. Az Egyesület vezetője az ügyvezető elnök, akit ugyancsak a közgyűlés választ öt éves időtartamra. A taggá válás (belépés) szabályait, a tagsággal kapcsolatos előírásokat, a szolgáltatások körét, összegét, a havonta fizetendő tagdíj mértékét a Küldöttgyűlés által jóváhagyott „Tagdíj és Segélyezési Szabályzat” tartalmazza.

Az Egyesület az alapítói hagyományoknak megfelelő segélyezési tevékenységével ma is nélkülözhetetlen szerepet tölt be tagjai szociális ellátásban. A szolgáltatások köre és összege a változó környezetnek és igényeknek megfelelően folyamatosan bővül, illetve emelkedik.

Szolgáltatásaink átívelik az egész életpályát. Támogatjuk a fiatalokat, nagycsaládosokat, enyhítjük a nem tervezhető események: betegség, baleset, munkanélküliség következtében felmerülő költségeket.

Egyesületi (E) tagság

Ez a tagság a 6. életév betöltésétől köthető meg.

Minden belépő saját maga és házastársa (élettársa), 6. életévét betöltött gyermeke részére legfeljebb 3-3 E osztályú tagságot vehet fel.

Többszörös tagság esetén a segélyek és kedvezmények a tagságok számához igazodóan többszörösen igényelhetők, kivéve a rendkívüli segély, az árvasegély, a munkanélküliek szociális segélye, valamint azon segélyek és szolgáltatások, amelyek kifizetési feltételeiben ez másként szerepel. A segélyek és szolgáltatások általában a tagság kezdete után hat hónappal később bekövetkező események után esedékesek, kivéve ahol hosszabb időtartam van meghatározva. A segélyek és szolgáltatások iránti igényt a tagok az Egyesületnél ezen igényeket bizonyító iratok, okmányok egyidejű bemutatása mellett két éven belül érvényesíthetik személyesen, postai vagy elektronikus úton. Az Egyesület jogosult a segélyek kifizetésekor a tag díjhátralékát levonni.

A Tagdíj és Segélyezési Szabályzatban rögzített szolgáltatások 2017. január 1-től:

Házassági szociális segély

A tag hat hónapi tagsága elteltével kötött házassága esetén 4.000 Ft segélyben részesül. A segély összege betöltött tagsági évenként 2.000 Ft-tal emelkedik, azonban 20.000 Ft-nál több nem lehet.

Házassági segély több házasság után is igényelhető, de az esedékes összegből a korábban kifizetett segély levonásra kerül.

A segély felvételéhez be kell mutatni a házassági anyakönyvi kivonatot.

Gyermekszületési segély

A tag hat hónapi tagsága elteltével született gyermeke után 10.000 Ft, 4 évi tagsági idő után született gyermeke után 15.000 Ft gyermekszületési segélyben részesül. Hat hónapi tagság után halvaszületésnél a segély összege 6.000 Ft.

Ikerszületésnél a segély összege a gyermekek számához igazodik. A segély felvételéhez a születési anyakönyvi kivonat vagy annak hiteles másolata szükséges.

Betegségi segély

A tagság kezdete után hat hónappal kezdődő, megszakítás nélkül 10 napos betegállomány esetén 4.000 Ft betegségi segélyre jogosult a tag.

A betegállomány időtartamát beteglappal, a munkáltató vagy az orvos által kiállított dokumentummal kell igazolni. Munkaviszonyban nem álló, önálló tagsággal rendelkező tagnak a kereső- vagy munkaképtelenségét az illetékes orvossal kell igazoltatni. Nyugdíjas tag – a fenti feltételek mellett – akkor jogosult betegségi segélyre, ha nyugdíjasként munkaviszonyban áll, és keresőképtelenségét a munkáltató igazolja.

Megszakítás nélküli folyamatos betegség esetén újabb segély az előző segély esedékességének időpontjától számított 4 hónap múlva igényelhető.

Betegségi segély naptári évenként legfeljebb két alkalomra fizethető.

Kórházi ápolási vagy műtéti segély

A tagság kezdete után hat hónappal kezdődő, legalább 3 napi folyamatos kórházi (gyógyintézeti) ápolás vagy műtét esetén 4.000 Ft kórházi ápolási vagy műtéti segélyre jogosult a tag kórházi zárójelentés vagy igazolás bemutatásával. Azonos időszakban csak egyszeri segély fizethető akkor is, ha a kórházi (gyógyintézeti) ápolás meghaladja a 3 napot, és ezen idő alatt műtét is volt.

Megszakítás nélküli folyamatos kórházi ápolás esetén újabb segély az előző segély esedékességének időpontjából számított 4 hónap múlva igényelhető.

Kórházi vagy műtéti segély naptári évenként legfeljebb két alkalomra fizethető.

Rendkívüli szociális segély

Az Egyesület a tagjait rendkívüli események bekövetkezése (elemi csapás, betörés, lopás stb.) esetén rendkívüli segélyben részesítheti. A felhozott indokokat megfelelő módon igazolni kell. Rendkívüli segély háromévi tagság után igényelhető.

Munkanélküliek szociális segély

Az a legalább 20 évi tagsági idővel rendelkező tag, aki az állami foglalkoztatási szervvel kötött álláskeresési megállapodás alapján regisztrált álláskereső, 6 hónapon keresztül – a tagságok számától függetlenül – 8.000-15.000 Ft közötti összegű segélyben részesülhet.

Árvasegély

Az Egyesület legalább ötéves tagsággal rendelkező elhunyt tagjának 18 év alatti teljes árváját havi 8.000 Ft, kivételes méltányosságból félárváját havi 4.000 Ft segélyben részesítheti – legfeljebb öt éves időtartamra – abban az esetben, ha a gyermek intézeti ellátásban nem részesül. A segély kifizetése negyedévente történik.

Nevelési szociális segély

A tag hat havi tagsági idő betöltése után a tárgyévben családi pótlékban részesülő, illetve nappali tagozaton középiskolai, főiskolai vagy egyetemi tanulmányt folytató gyermeke(i) után – legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben betöltötte a 25. életévét – nevelési szociális segélyt igényelhet.

A segély összege egy gyermek után 4.000 Ft, két vagy több gyermek után 6.000 Ft.

A segély kiutalásához a család pótlékot folyósító szerv friss igazolása, iskolalátogatási vagy jogviszony igazolás szükséges. Hét év alatti gyermek esetében elégséges a szülő írásbeli nyilatkozata is.

Nyugdíjba vonulási szociális segély

A legalább tízéves tagsággal rendelkező tag nyugdíjba vonulása esetén minden betöltött tagsági év után 500 Ft segélyre jogosult. Az a tag, akinek részére a nyugdíjkorhatár betöltése előtt saját jogú nyugdíjat állapítottak meg, és a segélyt felvette, a 65. életéve betöltésekor a nyugdíj megállapításának időpontjától – legfeljebb egy ízben – újabb segélyt igényelhet. Az a tag, aki nincs munkaviszonyban, a 65. életéve betöltésekor válik jogosulttá a segélyre, feltéve, ha rendelkezik tízéves tagsági idővel.

A nyugdíjazást nyugdíjmegállapító határozattal kell igazolni.

Időskori szociális segély

A 70. életévüket betöltött és legalább 30 évi tagsági idővel rendelkező tagok – kérelemre – 5 évenként 10.000 Ft időskori szociális segélyben részesülnek. A két vagy több tagsággal rendelkező tagok minden tagság után külön-külön részesülhetnek 5 évenként segélyben.

A 100. életévét betöltött tagok évenként részesülhetnek időskori szociális segélyben.

Temetési segély

Betöltött egyévi tagság után a tag halála esetén az Egyesület 15.000 Ft temetési segélyt folyósít.

A temetési segélyt az eltemettető részére kell kifizetni, amelyet névre szóló temetési számlával kell igazolni.

A tag 14 éven aluli gyermeke elhalálozása esetén 5.000 Ft temetési segélyben részesül.

A segély felvételéhez be kell mutatni a halotti anyakönyvi kivonatot.

Szociális üdülés segély

Az Egyesület a 60 életévét betöltött és legalább 25 évi tagsági idővel rendelkező tagjait 5 évenként legfeljebb 6 éjszaka időtartamban szociális üdülésben részesíti – Balatonfüreden kizárólag főszezonon kívüli időszakban – standard szobában történő elhelyezéssel. A szociális üdülésben részesülő tag az Egyesület üdülőiben szállást és étkezést kap. E kedvezmény más személy részére át nem ruházható.

A két vagy több tagsággal rendelkező tagok minden tagság után külön-külön részesülnek 5 évenként szociális üdülésben, két üdülés között azonban legalább 2 évnek kell eltelnie.

Az üdülés iránti kérelmeket legalább 3 hónappal korábban kell beadni.

Az igényjogosult a szociális üdülés helyett 6.000 Ft megváltást kérhet.

Nászutasok szociális üdülési segélye

A tag 3 évi tagsági idő után kötött házassága esetén – kérelemre – saját személyére legfeljebb 6 éjszaka időtartamban szociális üdülésben részesül, standard szobában történő elhelyezéssel. A szociális üdülésben részesülő tag az Egyesület üdülőiben szállást és étkezést kap. A házastárs az üdülő igénybevételére előírt díjat tartozik megfizetni, azonban ha a tagnak kettő vagy több – legalább 3 évi tagsági idejű – tagsága van, a házastársa is részesül a szociális üdülésben.

A szociális üdülés csak egy házasság után vehető igénybe, függetlenül a tagságok számától.

Szociális üdülési kedvezmény

Az Egyesület tagjai egyéves tagsági idő után az üdülőkben a Küldöttgyűlés által megállapított kedvezményes áron szállást és étkezést igényelhetnek. A taggal együtt a 4. életévét be nem töltött leszármazottja térítés nélkül, a 4-12 év közötti leszármazottja gyermek áron üdülhet.

A legalább 20 éves tagsági idővel rendelkező tagok – Balatonfüreden kizárólag főszezonon kívüli időszakban – évenként a mindenkori hatályos, standard szobára vonatkozó kedvezményes tagi szállásdíjból 50 % engedményt kapnak. Ez a kedvezmény a tagot évente egy alkalommal, legfeljebb 6 éjszaka időtartamra illeti meg.

Jogsegélyszolgálat

Az Egyesület tagjait kérelemre – jogi képviselője útján – jogi tájékoztatásban részesíti, indokolt esetben segítséget nyújt a bírósági és egyéb hatósági beadványok elkészítéséhez.

Külön baleseti tagság

Az E osztályú tagok 6-tól 65 éves korig saját maguk, házastársuk (élettársuk) és egyesületi E tagsággal rendelkező gyermekük részére 1-1 tagságot köthetnek.

Szolgáltatások:

 • balesettel okozati összefüggésben bekövetkező halálozás,
 • állandó teljes vagy részleges rokkantság,
 • balesetből eredő, legalább 28 napos munkaképtelenség,
 • csonttörés, csontrepedés.

Zöld Fény tagság

Az „A” és „B” módozat 16-tól 60 éves korig, a „C” módozat 6-tól 62 éves korig köthető meg, amennyiben a belépni szándékozó nem beteg és nem áll orvosi kezelés alatt.

A Zöld Fény tagságnál a betegséggel és balesettel kapcsolatos események kapnak hangsúlyosabb szerepet, három („A”, „B” és „C”) módozata közül választhatnak leendő tagjaink igényeik és lehetőségeik szerint.

Az „A” módozat az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • haláleseti szolgáltatás,
 • baleseti szolgáltatás,
 • betegségi szolgáltatás,
 • nem baleseti eredetű rokkantság,
 • tartós, nem baleseti eredetű munkaképtelenség,
 • kórházi, gyógyintézeti ápolás esetén segély,
 • a hatvan éves életkorhoz kapcsolódó szolgáltatás,
 • tagi üdülés.

A „B” módozat az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

 • haláleseti szolgáltatás,
 • baleseti szolgáltatás.

A „C” módozat baleset bekövetkezése esetén nyújt szolgáltatást.

A háromféle tagság rendkívül kedvező feltételekkel létesíthető. Kérdéseire az Egyesület részletes információval szolgál.

A módozatok közül kérjük, válassza a saját és családja számára legkedvezőbbet, és családtagjaival együtt lépjen be tagjaink körébe. Alacsony tagdíj mellett magas színvonalú szolgáltatásba részesül, az Egyesület tagjaként különleges kedvezményeket élvezhet.